miss international city 

2018 Olga

2017 Jaskiran

2016 Samantha

2015 Salinda